Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarının Açılması, Kapatılması Ve Bunlara Ad Verilmesi Hakkında Yönerge

Sağlık Bakanlığı Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmelerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi 2017

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Hakkında Yönergesi

Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

2012 İmza Yetkileri Yönergesi

Organ Nakli Merkezleri Yönergesi

Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Sağlık Bakanlığı Bağlı Hastaneler Ve Ek Sağlık Tesislerinin Açılması Ve İşleyişi İle Hizmet Birleştirmesi Yapılması Hakkında Yönerge

Su Arıtma Sistemi Yönergesi

Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi

Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Sistemi Yönergesi

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi

Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Hakkında 22.10.2014 Tarihli ve 29153 Sayılı Yönerge

Elektro Konvülsif Tedavi Uygulama Yönergesi

Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi

Entegre İlçe Hastanesi’nin Açılması, Kapanması ve Buralarda Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge

Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması

Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine ve Değiştirmesine İmkan Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarında Yapılamayan Kron-Köprü Ve İskelet Protez Döküm İş Ve İşlemlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Verem Savaşı Daresi Başkanlığınca Oluşturulacak Danışma Kurullarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge