MESLEĞE NASIL GİRİLİR?

Mesleğe, özel yarışma sınavıyla Müfettiş Yardımcısı olarak girilmektedir.

Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına Başkanın teklifi ve Bakan onayı ile karar verilir.

Sınava katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
 • İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
 • Tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri ve mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 • Adli sicili yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
 • Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

Başvuruda istenecek belgeler

 • Sınav başvuru formu,
 • KPSS belgesi,
 • İki adet fotoğraf,
 • Yüksek öğrenim diploması veya bitirme belgesi,

GİRİŞ SINAVI

Yazılı sınav konuları;

İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için sınav konuları şunlardır:

 • Hukuk
 • Anayasa hukuku (genel esaslar),
 • İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
 • Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),
 • Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar),
 • Borçlar hukuku (genel esaslar),
 • Ticaret hukuku (genel esaslar),
 • Ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar).
 • İktisat;
 • İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat),
 • İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
 • Para, banka, kredi ve konjonktür,
 • Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,
 • İşletme iktisadı,
 • Güncel ekonomik sorunlar.
 • Maliye;
 • Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,
 • Kamu giderleri,
 • Bütçe.
 • Muhasebe;
 • Genel muhasebe,
 • Bilanço analizi ve teknikleri,
 • Ticari hesap.
 • Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
 • Yabancı dil;
 • İngilizce,
 • Fransızca,
 • Almanca,

Dillerinden birisi.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri ve mühendislik fakülteleri ile fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için sınav konuları şunlardır:

 • Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
 • Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).
 • Yabancı dil;
 • İngilizce,
 • Fransızca,
 • Almanca,

Dillerinden birisi.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dahil her konu grubu için alınan notun 50’den ve konu gruplarının aritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Başkanlık binasında asılır ve Sağlık Bakanlığının internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç, yazı ile de bildirilir.

Sözlü sınav

Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınavda aday;

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulur.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı

Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

(Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; sırasıyla yazılı sınav notu, yabancı dil notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir, ayrıca asil ve yedek listede yer alan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve Başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.