T.C. ANAYASASI

DEVLET MEMURLARI KANUNU

SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

237 Sayılı Taşıt Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

1219 Sayılı Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu

3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

3359 Sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu

209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu

2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hk. Kanun

4857 Sayılı İş Kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

5898 Sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun

3153 Sayılı Radyoloji Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun

2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu

6283 Sayılı Hemşirelik Kanunu

5624 Sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

Gözlükçülük Hakkında Kanun

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Verem Savaşı Hakkında Kanun

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

Sıtma ve Frengi İlaçları Hakkında Kanun

Seriri Tahhariyat ve Tahlilat Yapılan Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

Nüfus Planlaması Hakkında Kanun

Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu

Kozmetik Kanunu

Optisyenlik Hakkında Kanun

Kamu Görevlilerinin Uymaları Gereken Etik Davranış İlkeleri