Ülkemizde sağlık hizmetlerinin denetimi, alanında uzmanlaşmış ve etik değerleri yüksek çalışanları ile Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Günümüzde olduğu gibi her dönemde de bu denetimler ilkeli, tarafsız, güvenilir ve ciddiyetle ele alınmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde; Hekimbaşı ile Hassa ve Darrüşşifa hekimleri zaman zaman sağlık çalışanlarını toplu olarak denetler, onların beratlarını yoklar, imtihan eder, başarılı olanlara çalışma izni verirlerdi.

9 Ocak 1870 tarihli Takvim-i Vekayi’de yayımlanan İdare-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi ile vilayetlere teftiş memurları tayin edilmiş ve sağlık hizmetlerinin teftişine başlanmıştır. Bu tarih Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından verilen hizmetlerin de başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.

1913 yılında bir reis ve üç tabipten müteşekkil Teftiş Heyeti oluşturulmuştur. 5 Ekim 1914 tarihinde yayımlanan Sıhhiye Heyet-i Teftişiyesi Hakkında Nizamname ise, Başkanlığımızın bugünkü görev ve sorumluklarını düzenleyen yönetmeliğin temelini oluşturmaktadır.

1920 yılında T.B.M.M.’nin kuruluşunun akabinde çıkarılan Kanun ile Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti kurulmuştur. Bünyesinde bir reis ve üç tabip müfettişten oluşan Teftiş Kurulu oluşturulmuştur. 1936 yılında ise 3017 sayılı Teşkilat Kanunu ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesinde Teftiş Kurulu teşkil edilerek bu hizmetler daha modern bir anlayış içerisinde yürütülmeye başlanmıştır.

2011 yılında yayımlanan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Deneti Hizmetleri Başkanlığı olarak teşkilat yapısı düzenlenen Başkanlığımız, 10 Ocak 2019 tarihinde 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklik ile yeniden Teftiş Kurulu Başkanlığı hüviyetini kazanmıştır.

Bakan emri ve onayı ile çalışmalarını yürüten Teftiş kurulu Başkanlığı, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi temel amacına yönelik olarak; sağlık sektörünün etkin, verimli, ekonomik ve hukuka uygun biçimde faaliyette bulunmasını sağlamakta, modern yöntem ve teknikleri kullanarak denetimlerini yapmaktadır.

Başkanlık aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda sektöre rehberlik etme gibi çok önemli bir işlevi de yürütürken Bakanlığa bağlı tüm teşkilatlarda yürütülen denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesini temin edebilmek gayesiyle sürekli eğitim programları düzenlemektedir.

Başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcılarının bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeleri, kendi kariyer gelişimlerini aktif olarak düzenlemeleri, bireyi güçlendiren, aynı zamanda takım ruhunu ve ortak misyona sahip çıkma duygusunu yücelten eğitim ve uygulamalara katılmaları Teftiş kurulu Başkanlığı’nın gelişme stratejisinin önemli bir ayağıdır.

Teftiş kurulu Başkanlığı, uluslararası organizasyon ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara etkin katılım sağlamakta ve çalışmalarına uluslararası alanda da devam etmektedir.